top of page
Tegenwind
Tegenwind wit transparant.png

Tegenwind Kruibeke - Temse

Actiecomité tegen de inplanting Van windturbines

op het Grensgebied tussen Kruibeke en Temse

Nadat in 2013 de Raad van State het verzoek tot bouw van windmolens in het waardevol natuur- en landbouwgebied heeft vernietigd, willen de elektriciteitsmaatschappijen opnieuw een aanvraag tot bouw van 3 windmolens indienen.

Deze keer zullen de windmolens heel wat groter zijn (>200 meter), ongeveer 7 keer de hoogte van een kerktoren of 2 maal het Atomium. Dit zal slagschaduw creëren in de woningen die palen aan het gebied tussen Kruibeke/Bazel en Temse.

Zoals u weet brengt een windmolen heel wat geluidsoverlast met zich mee die irritanter is dan het geluid van een snelweg omdat het om een weerkerend zoevend geluid gaat. Met slaapproblemen, depressies, stress en onrust als gevolg.

Wij zijn voor Groene Energie zolang deze de levensenergie van omwonenden niet aantast.

Open Brief

Geachte heer,

Cher Grégoire,

 

 

Wij verwijzen naar uw Windturbine projecten ten zuiden van de E17 en ten noorden van de stadskern Steendorp in Oost-Vlaanderen. 

 

We wensen u een kleine samenvatting te geven van de huidige situatie en tevens u een aantal voorstellen te doen rekening houdende met de huidige klimaat standpunten:

 

Samenvatting (wij verwijzen oa  naar ons 120 blz tellende bezwaarschrift):

 • Ons actie comité heeft met succes 6 jaar geleden geijverd tegen Enervest. Deze heeft een bouwvergunning bekomen 6 jaar geleden, echter geen milieuvergunning. Sinsdien is er niets veranderd.  Hopelijk bestaat er rechtszekerheid in Vlaanderen.

 • Gemeenten Kruibeke en Temse geven een negatief advies voor dit project,

 • Het project gaat in tegen de politieke positie in Temse van CDV/NVA en VLD en te Kruibeke van CDV / NVA / onafhankelijken en de partij de Denert,

 • Nieuwe richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): Windturbines kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken als mensen erdoor worden blootgesteld aan buitensporige geluidsniveaus. Het oor is het orgaan dat nooit slaapt.

 • Bijna 3000 bezwaarschriften in verband met dit project,

 • Reputatie aspecten:

  • Impact geluidsoverlast is foutief voorgesteld…, 

  • EDF Luminus diensten hebben een aantal onwaarheden en misleidende voorstellingen gedaan in dit dossier, (zie bezwaarschrift)

 • De inplanting op de beoogde sites past stedenbouwkundig NIET in het beleidskader van de provincie Oost-Vlaanderen en het ruimtelijk structuurplan; betreft oa mijnontginningsgebied…

 • De gemeenten Kruibeke en Temse hebben zoals u weet reeds hun bijdrage gedaan voor windturbines op hun gemeentegronden:

CD&V-burgemeester Koen Van den Heuvel van Puurs formuleert het zo: “https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2012/09/07/vechten_voor_windmolens-1-1424170/

Kunnen we besluiten dat deze regio haar bijdrage heeft geleverd?

Is enough, enough?

 • Moet elk dorp self-sufficient zijn in energie bevoorrading? moet dit niet zoals voedsel voorziening op Europees niveau bekeken worden? Gas en olie worden ook geïmporteerd? We kunnen investeren in windturbine parken in het buitenland…

 • Dat de projectzone niet gelegen is in een gebied dat aangeduid is als potentiële inplantingslocatie; 

 • Dat de projectzone gelegen is in een openruimtecorridor die op provinciaal niveau geselecteerd is als buffer tussen de stedelijke ontwikkelingen van het E17-netwerk; dat deze aanvraag zal leiden tot een verdere versnippering van de open ruimte; (betonstop in Vlaanderen)

 • Dat het niet de bedoeling kan zijn om deze verstoringen in het landschap verder te benadrukken; 

 • De historische fortengordel rond Antwerpen,

 • Een financiële vraag: in verschillende adviezen van verschillende adviserende  instanties wordt gevraagd om gedurende 6 maanden van zonsondergang tot zonsopgang stillegmomenten in te lassen, is dit nog rendabel? of maken gemeenschapsgelden deze investering boven hurdle? offshore heeft dit probleem waarschijnlijk niet?

 • Vindt u het Vrijheidsbeeld hoog? de Eiffeltoren? het Atomium? de kathedraal van A’pen?

  • de hoogten zijn respectievelijk: 93 m, 317m, 102m, 125m

  • de beoogde windturbine is 180m

 • De korte afstand met de 4 woonwijken

 

Nieuwe voorstellen

Deze voorstellen passen zeer goed :

 • in uw commitment versus de “Global compact on human rights, labour, environment, anti-corruption van de UN dd 2013”, uw Raad van Bestuur met vertegenwoordigers van uw respectievelijke aandeelhouders (EDF Tecteo, Socofe Publilec, Ethias, Publilum en VEH) zullen dit graag zien”, zie bijlage.

 • en ook in uw persoonlijke missie « Nous avons l'ambition de devenir l'entreprise d'énergie préférée, offrant des solutions innovanteset durables, et assurant le meilleur service à nos clients, tout en renforçant notre ancrage local et en bénéficiant de notre intégration au sein de EDF » https://ecitydoc.com/download/dossier-nomine-the-entrepreneur-awards-of-the-year-5af96dcca74bd_pdf

 

De voorstellen :

 1. Zonne panelen op de plassenvan de oude groeve in Steendorp

 2. Een ander alternatief is geothermische energieop de groeve. 

- Dit kan een basis leggen voor een CO2 vrije toekomst en nieuwe alternatieve hernieuwbare energie in Vlaanderen.

- De nodige testen en boringen kunnen uitgevoerd worden en pilootprojecten kunnen opgezet worden voor enkele woningen alsook bedrijven (landbouw als industrie) die in de omliggende straten aanwezig zijn.

- De aanwezigheid van een groeve en de expertise en mogelijke interesse van de eigenaar biedt een unieke kans om deze exploratie te starten/te testen.

- De aanwezigheid van de hoogspanningspost Mercator laat dan weer toe om een grootschalig geothermisch of zonne-energie project uit te rollen ("utility scale") gezien de beschikbare ruimte (Schelde en groeve) en gezien de aansluitingscapaciteit die aanwezig is. (Cfr. 100 MW project in Lommel gefinancierd o.a. door de Vlaamse Overheid)

Is dit niet een grote kans om nieuwe alternatieve energiebronnen te testen of te exploiteren met dus een veel grotere toegevoegde waarde voor Vlaanderen, dan het plaatsen van 3 windmolens? Het is onnodig u te melden dat deze aanpak minder CO2 uitstoot zal geven dan de beton en staal nodig voor deze windturbines?

 1. Misschien kan EDF Luminus onderhandelen met EDG Energies Nouvelles om off-shore windturbine parken of farms te ontwikkelen? EDF Luminus heeft nog geen off-shore farms.

 2. Uw voorvaders en familie hebben een voortrekkersrol gespeeld in het oprichten van industriële projecten te Sclessin / UCB of politieke verantwoordelijkheden bij de CDH, misschien heeft u dezelfde pioniers-roots voor deze 3 voorstellen?

Het is voor België haast onmogelijk om al zijn energie uit hernieuwbare bronnen op eigen bodem te halen. Dat hoeft geen probleem te zijn: onze olie en gas komen vandaag ook uit het buitenland.

Wij zijn tot uw dienst voor medewerking samen met een aantal personen uit de sector en academici.

Hopende op een gunstig gevolg van uwentwege op onze actie, verblijven wij,

met de meeste hoogachting,  

 

 

Vanwege www.Tegenwind.be

Tegenwind Kruibeke - Temse

Actiecomité tegen de inplanting Van windturbines

op het Grensgebied tussen Kruibeke en Temse

Info

Info

De aanhoudende milieuproblematieken en het steeds stijgende verbruik van electriciteit verplichten ons allen om de energieproductie te gaan herbekijken en hierin een duurzaam toekomstplan te voorzien. 

Momenteel stelt men alle hoop op installatie van meer windturbines, zowel op Europees vlak als op nationaal niveau, om het stijgende energieverbruik op te vangen. In Vlaanderen werd er afgesproken dat deze installaties niet beperkt blijven tot industriële gebieden, maar dat deze ook kunnen aangevraagd worden in landbouwgebied en zelfs natuurgebieden en/of woongebieden, alsof ze “zone-neutraal” zijn. 

In het verleden diende men een vergunning ruimtelijke ordening en een milieuvergunning te bekomen. De milieuvergunning werd afgeleverd voor een maximale termijn van 20 jaar. Deze werden recent vervangen door de “omgevingsvergunning”. Dit houdt in dat er slechts één vergunning dient aangevraagd te worden en deze is onbeperkt in tijd geldig. 

Voor de ingebruikname van een windturbine gelden een aantal regels: 

 

- Deze mag slechts een maximaal geluid produceren 

- Deze mag slechts een beperkt aantal uren/minuten slagschaduw binnenin gebouwen produceren t.o.v. de omwonenden/werkende mensen 

- De windturbine moet voldoen aan bepaalde veiligheidsberekeningen. 

 

We stellen vast dat bepaalde aspecten niet in deze minimumnormering voorkomen: 

- Het is niet mogelijk om het geluid op een voortdurende manier te gaan meten 

- Niet alle geluidstonen worden in rekening genomen bij de metingen vb. lage trillingen zijn onbeperkt toegelaten 

- De slagschaduw wordt enkel binnenin gebouwen beperkt, slagschaduw op objecten niet gelegen in een gebouw, wordt onbeperkt toegelaten. Vb. op de omgeving als je uit het raam kijkt, op de omgeving als je zelf op een terras zit, werkruimtes die in openlucht zijn gelegen 

- De minimum (veiligheids)afstand tot woningen en werkplaatsen wordt niet bepaald. De aanvragen hebben hierin geen beperkingen. Er wordt in Vlaanderen zelfs vergund op 70m van een woning. 

- De veiligheidsstudies worden niet consequent beoordeeld, zo beschouwt men het risico van een persoon in een wagen als “beschermd” tegen inslag van mastbreuk of wiekval. 

 

In vele landen hanteert men een veel veiligere minimum afstandsregel tot bewoning van 5 tot 10x de tiphoogte, als politiek compromis tussen de sector en omwonenden om daarmee het draagvlak te vergroten. Vlaanderen kent geen minimum afstandsregel en staat daar vrijwel alleen in. info@tegenwind.be 

 

Windturbines tot 200m hoogte plaatsen op slechts zeventig tot 500m van bewoning is alleen in Vlaanderen mogelijk en zelfs gebruikelijk omdat de minister genoegen neemt qua bescherming van omwonenden met de mededeling dat ze eenvoudig stilgezet zouden worden bij overlast, waar effectief geen passende controle op bestaat. De windturbines worden hoger, maar de regelgeving werd niet aangepast, nochtans is de overlast groter van een hoger en zwaarder gedreven toestel. 

We stellen vast dat de burger geen medezeggenschap wordt verleend in de concrete vormgeving van zijn omgeving (landschapsuitzicht en monumenten worden onvoldoende in rekening gebracht bij de beslissing tot vergunning) en dat er geen betaalbare rechtsgang, die voor éénieder toegankelijk is bestaat. Men moet namelijk bij het openbaar onderzoek reeds al zijn elementen van motivatie kenbaar maken, zo niet is het niet meer mogelijk om beroep aan te tekenen tegen de vergunning, afgeleverd voor onbepaalde tijd. 

Wallonië bijvoorbeeld hanteert een minimum afstand tot woningen van 4x de tiphoogte. Dat wil zeggen dat een windturbine met een hoogte van 200m een minimumafstand van 800m tot de dichtsbijzijnde woning moet bewaren. 

Wetenschappelijke rapporten en studies, evenals wetgevingen in landen waar men inmiddels meer ervaring heeft, gaan uit van een minimumafstand tot bewoning van 1.500m of meer, om de bevolking afdoende te kunnen vrijwaren van ernstige gezondheidsrisico’s. In een aantal landen is men reeds feitelijk gestopt met onshore wind. Vlaanderen heeft voldoende mogelijkheden om de windenergie offshore te bekomen. 

Het draagvlak voor de plaatsing van deze windturbines rond en in woongebieden is bijzonder klein. De voordelen voor de omwonenden zijn onbestaande. De energieprijzen zijn alleen nog maar gestegen i.p.v gedaald en dit o.a. omwille van het doorrekenen van de subsidies van zonnepanelen en windturbines en de nodige back-up faciliteiten. 

In de regio’s waar er reeds aanvragen zijn gebeurd, maken de omwonenden zich zorgen voor de gevolgen. Zelfs bij een geweigerde aanvraag, al dan niet aangevochten via de Raad van Vergunningsbetwistingen, is men nooit zeker dat de windturbine er niet komt, aangezien er steeds nieuwe aanvragen worden gedaan, op gelijkaardige plaatsen, door meerdere energieproducenten. We kunnen ons niet voorstellen hoe belastend het moet zijn, mentaal en financiëel, voor een particulier gezin om telkens opnieuw te gaan procederen tegen de verschillende multinationale energieleveranciers die om de haverklap hun ‘vergunningsaanvraagmachine’ in gang zetten. 

In de regio’s waar er nog geen aanvraag is gebeurd, maken de Vlaamse inwoners zich ook zorgen. Men weet namelijk niet of zijn/haar woning in een zone staat waar er windturbines zullen geplaatst worden en welke afstand deze zullen hebben van de woning. In welke gemeente kan men best wonen? M.a.w. er is geen rechtszekerheid voor de Vlaming. Niet over de minimumafstand tot de woning en ook niet, wanneer eenmaal geweigerd is er geen zekerheid dat er geen nieuwe aanvragen komen door andere energieproducenten. 

Er is nu sprake van een ware golf van vergunningsaanvragen, terwijl de burger daarover niet geïnformeerd wordt én de overheden daar niet terdege op voorbereid zijn. 

De Vlaming vraagt hier naar een oplossing en een duidelijk beleid. info@tegenwind.be 

 

VRAAG: Als inwoner van Kruibeke en Temse vragen wij om uw (partij) standpunt daaromtrent kenbaar te maken, zodat onze buurtbewoners in oktober een weloverwogen keuze kunnen maken. 

Een duurzaam standpunt kan uiteraard enkel gevormd worden op basis van voldoende (wetenschappelijke) informatie. Wij verwijzen graag naar: 

- de informatie die werd verstrekt door Leefbaar Energie Vlaanderen, die u als bijlage wordt bezorgd 

- en tevens naar de uitgewerkte nota voor de geplande inplantingen tussen de Kraakwijk, Lauwershoek en de E17. 

- en een recente flyer die we in de 700 brievenbussen in de buurt hebben gepost (700 x 3.5 personen gemiddeld per huis, geeft een bereik van 2450 personen). 

Indien u verdere vragen zou hebben, kan u ons contacteren via onderstaande coördinaten. 

Wij wensen u alvast hartelijk te danken voor uw reactie, die wij graag in ontvangst nemen tegen eind augustus. 

Our work

Media

Nieuwsblad_10_sept_2018_Landmolen_Schans
Het_Laatste_Nieuws_10_sept_2018_Landmole
Het_Laatste_Nieuws_10_sept_2018_Landmole
Het_Nieuwsblad_11_okt_2018_Persconferent
Schermafbeelding_2018-12-23_om_09.34.27_
Ligging
001_kopiëren.jpg
Daan_Killemaes_Trends.be__kopiëren.jpg
Kaart_kopiëren2.jpg
SLAGSCHADUW_DETAIL_(1)-7_kopiëren.jpg

Ligging

CONTACT
Logo.png

Contact

info@tegenwind.be

Geoffroy Le Grelle

Guido Leten

Tess Caluwé

Rosalie Faes

Luc Lammens

Patrick Verbruggen

Jan Vermoere

Turbinues outline.png
bottom of page